Den 30e november publicerades en ny forskningsartikel om sicklecellsjukdom i Sverige. Forskarna gjorde studien för att ta reda på hur många patienter med sicklecellsjukdom i Sverige och hur många som har sicklecellsjukdom med kriser. De ville även ta reda på vilka resurser som används i vården för att behandla dessa patienter. Även behandlingsmönster och medianlivslängden för sicklecellpatienter med kriser undersöktes.

Resultaten visade att år 2006 var antalet patienter med sicklecellsjukdom 504 st. År 2018 hade denna siffra ökat till 670. När det kommer till sicklecellpatienter med kriser var dom 139 st år 2006, men det ökade till 260 st år 2018. Det betyder att både det totala antalet sicklecellpatienter och patienter med kriser ökade i Sverige under tidsperioden.

Medellivslängden i Sverige ligger på 81-84 år. För sicklecellpatienter utan kriser är ligger medianåldern på 74 år vid dödsfall, men för patienter med kriser är det 69 år. Det skiljer sig alltså mellan 5-15 år mellan det svenska snittet och snittet för personer med sicklecell.

Kostnaderna för slutenvård för sicklcecellpatienter ökade från 1.4 miljoner till 7.3 miljoner kronor mellan åren 2006 till 2018. Patienter med smärtkriser stod för den största delen av de kostnaderna. Vanligaste behandlingen för sicklecellpatienter är blodtransfusion. Det var även vanligt att patienterna fick utskrivet hydroxurea, kosttillskott och paracetamol.

Vill du läsa en längre engelsk sammanfattning finns det här: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1615518&dswid=3575